Statut Društva povjesničara umjetnosti Hercegovine

Na temelju članka 2. i članka 9. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH 45/02)osnivačka Skupština DRUŠTVA POVJESNIČARA UMJETNOSTI HERCEGOVINE, održana dana 9. listopada 2014. u Mostaru, donijela je

STATUT
DRUŠTVA POVJESNIČARA UMJETNOSTI HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad DRUŠTVA POVJESNIČARA UMJETNOSTI HERCEGOVINE (u daljnjem tekstu: DPUmH).
(2) DPUmH je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija.

Članak 2.
(1) Naziv udruge glasi: DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI HERCEGOVINE
(2) Skraćeni naziv udruge glasi: DPUmH
(3) Udrugu zastupa predsjednik DPUmH.

Članak 3.
(1) Sjedište DPUmH je u Mostaru.
(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.
DPUmH može osnivati podružnice, u mjestima na području Bosne i Hercegovine gdje se za to ukaže potreba. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. Podružnice nemaju pravnu osobnost.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 5.
(1) Ciljevi osnivanja DPUmH su:
– unapređivanje povijesti umjetnosti kao znanstvene discipline,
– sudjelovanje i pružanje pomoći prilikom rješavanja društvenog položaja povjesničara umjetnosti, kao i problema struke u cjelini,
– suradnja sa srodnim stručnim udrugama i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
– podnošenje prijedloga i mišljenja o pitanjima unapređivanja i primjene povijesti umjetnosti kao znanstvene i stručne djelatnosti,
– briga o poštivanju temeljnih etičkih načela struke,
– skrb za očuvanje, zaštitu i obnovu kulturne i umjetničke baštine.

Članak 6.
(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 5. DPUmH će obavljati sljedeće djelatnosti:
– promicanje likovne umjetnosti u osnovnom, sredenjem i visokom obrazovanju,
– afirmacija likovne umjetnosti i kulturne baštine Hercegovine u zemlji i inozemstvu,
– DPUmH brine o vrijednostima kulturnog i prirodnog prostora Hercegovine,
– tribine i predavanja, razmjena i gostovanje inozemnih stručnjaka,
– briga za očuvanje kulturne i umjetničke baštine u suradnji sa srodnim udrugama ili ustanovama,
– populariziranje umjetnosti i suradnja sa sredstvima javnih komunikacija radi razvitka vizualne kulture,
– sudjelovanje u ocjeni rezultata umjetničkih i znanstvenih djela u okviru struke.
(2) U cilju ostvarivanja ovih zadataka DPUmH po potrebi osniva stručne komisije, odnosno odbore.

III. ČLANOVI DPUMH

Članak 7.
(1) Članstvo može biti redovno i počasno i pripravno.
(2) Redovnim članom DPUmH može postati svaki diplomirani povjesničar umjetnosti, domaći ili strani, zainteresiran za rad u DPUmH, koji prihvaća odredbe ovog Statuta u skladu sa Zakonom.                                                                                                                                                      (3) Redovnim članom DPUmH mogu postati i stručnjaci iz srodnih struka na temelju njihova doprinosa struci povijesti umjetnosti, a o njihovom prihvaćanju odlučuje Upravni odbor.
(4) Upravni odbor predlaže počasne članove DPUmH, a Skupština imenuje počasne članove. Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva DPUmH.
(5) Pripravnim članom mogu postati studenti povijesti umjetnosti nakon položene prve godine studija, a status pripravnog člana gube stjecanjem diplome ili prestankom studentskih prava. Odluku o primitku člana donosi Upravni odbor.

Članak 8.
(1) Osoba koja želi postati redovnim članom DPUmH podnosi pisan zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijamu u članstvo.
(2) Redovni članovi podnose pismeni zahtjev i potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu DPUmH te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela.
(3) Protiv odluke Upravnog odbora o neprimanju u članstvo, osoba koja je podnijela zahtjev ima pravo prigovora Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 9.
(1) Redovni članovi imaju pravo:
– birati i biti birani u tijela DPUmH,
– sudjelovati u aktivnostima DPUmH i koristiti povlastice (povoljnih ulaznica, nabave knjiga, stručnih ekskurzija i dr.)

Članak 10.
(1) Redovni članovi imaju obvezu:
– poštivati odredbe Statuta i etičkog kodeksa struke,
– djelovati u skladu s ciljevima DPUmH,
– štititi ugled struke i DPUmH,
– redovito plaćati članarinu.

Članak 11.
(1) Članstvo prestaje:
– istupanjem,                                                                                                                                                     – neplaćanjem članarine dvije godine uzastopno,
– isključenjem.
(2) Svakom članu DPUmH pripada pravo istupanja iz članstva. Iz članstva se istupa podnošenjem pismene obavijesti Upravnom odboru DPUmH. Upravni odbor upoznaje prvu iduću skupštinu o istupanju svakog pojedinog člana.

Članak 12.
(1) Člana se može isključiti iz članstva:
– ako krši odredbe Statuta,
– ako svojim ponašanjem narušava ugled struke ili DPUmH,
– ako se ne pridržava etičkog kodeksa struke.
(2) Odluku o isključenju donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti može se u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 13.
Tijela upravljanja DPUmH su:
– Skupština,
– Predsjednik i tajnik,
– Upravni odbor (3 člana),
– Sud časti (3 člana).

Članak 14.
(1) Skupština DPUmH najviše je tijelo upravljanja, a čine svi redovni članovi DPUmH. (2) Skupština DPUmH nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
– donosi Statut i druge akte DPUmH,
– bira i razrješava predsjednika i tajnika DPUmH, članove Upravnog odbora i Suda časti,
– utvrđuje poslovnu politiku DPUmH, odobrava planove rada i usvaja završni račun DPUmH,
– odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama ili prestanku DPUmH,
– donosi sve odluke u vezi s radom DPUmH za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik.
(3) Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(4) Skupština usvaja financijski plan I izvještaje.
(5) Skupština odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji ili prestanku rada DPUmH.
(6) Skupštinu saziva predsjednik DPUmH na temelju odluke Upravnog odbora. Predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu i ako to zatraži polovica redovnih članova DPUmH.
(7) Predsjednik DPUmH je dužan osigurati da pozivi za sjednicu Skupštine budu dostavljeni članovima najmanje tri dana unaprijed.
(8) Ukoliko predsjednik DPUmH ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 4. ovoga članka, sjednicu mogu sazvati predlagači.

Članak 15.
(1) Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina redovnih članova DPUmH.
(2) Ukoliko u zakazano vrijeme nema dovoljnog broja članova, skupština se odgađa na pola sata, a nakon toga može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno 50% članova.
(3) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
(4) Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem, ali može odlučiti da se o stanovitom pitanju glasuje tajno.
(5) U izboru tijela upravljanja DPUmH glasovanje se uvijek provodi tajno.

Članak 16.
(1) Predsjednik DPUmH:
– organizira i rukovodi poslovanjem DPUmH,
– zastupa i predstavlja DPUmH i odgovara za zakonitost rada DPUmH,
– brine o provedbi odluka i zaključaka skupštine i Upravnog odbora,
– potpisuje odluke i ostale akte koje donosi Upravni odbor,
– saziva sastanke Upravnog odbora DPUmH.
(2) Predsjednikov mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovno biran.

Članak 17.
(1) Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
– na vlastiti zahtjev,
– ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama skupštine,
– ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
– ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu DPUmH.
(2) Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 18.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje tajnik DPUmH. Mandat tajnika traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovo biran još jednom. Tajnik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran iz razloga navedenih u članku 17.

Članak 19.
(1) Upravni odbor je izvršno tijelo DPUmH i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
(2) Upravni odbor čine predsjednik i tajnik te 3 člana koje bira Skupština.
(3) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, uz mogućnost da budu ponovo birani.
(4) Predsjednik DPUmH ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 20.
Upravni odbor:
– priprema nacrt Statuta i drugih akata,
– saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema materijale o kojima Skupština raspravlja,
– izvršava odluke Skupštine,
– izrađuje godišnji program i financijski plan rada i odgovara za iste do prve sljedeće skupštine, koja program i financijske planove potvrđuje,
– odlučuje o provedbi raspodjele prikupljenih sredstava,
– odlučuje o godišnjoj članarini DPUmH,
– odlučuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova DPUmH u prvom stupnju postupka,
– izvršava i druge poslove i zadatke utvrđene statutom,

Članak 21.
(1) Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odobra.
(2) Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 22.
(1) Sud časti broji 3 člana i bira ga Skupština.
(2) Mandat članova traje 4 godine.
(3) Izrađuje etički kodeks struke, a potvrđuje ga skupština.
(4) Razmatra etička pitanja struke i razrješava pojedinačne slučajeve kršenja etičkog kodeksa struke.
(5) Predsjednik i Upravni odbor sazivaju Sud časti prema potrebi.
(6) Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova Suda časti.

V. NAČINI OSTVARIVANJA, UPORABE I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA

Članak 24.
(1) DPUmH je neprofitna organizacija, a novčana sredstva može pribavljati iz:
– članarine,
– dotacija Federalnog ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta,
– dotacija Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ,
– sponzorstva,
– dotacija iz gradskog proračuna.
(2) Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje cilja DPUmH. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 25.
(1) Financijsko poslovanje DPUmH obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 26.
(1) Za svaku godinu DPUmH donosi financijski plan i godišnji obračun. Ako se ne donese financijski plan za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, Upravni odbor donosi privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.

VI. JAVNOST RADA

Članak 27.
(1) Rad DPUmH je javan.
(2) Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova DPUmH i šire javnosti o radu tijela DPUmH. Obavješćivanje se vrši internim biltenom ili objavom odluka u medijima.
(3) Rad tijela DPUmH je javan.
(4) Javnost se može isključiti sa sjednice tijela DPUmH zbog zaštite osobnih podataka o članovima DPUmH, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

VII. UDRUŽIVANJE DPUmH U ZEMLJI I INOZEMSTVU

Članak 28.
DPUmH može se udruživati na nivou BiH I u odgovarajuće profesionalne asocijacije i strukovna udruženja.
Odluku o udruživanju donosi Skupština

Članak 29.
DPUmH može se učlanjivati u odgovarajuće međunarodne strukovne organizacije i saveze ukoliko programi, ciljevi i aktivnosti tih udruga nisu u suprotnosti s programskim ciljevima i zadacima DPUmH.
Odluku o učlanjenju donosi Skupština.

VIII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I DRUGIH AKATA DPUmH

Članak 30.
(1) Prijedlog izmjene i dopune Statuta u svim slučajevima kada se utvrdi da nije u saglasnosti sa važećim propisima.donosi Upravni odbor DPUmH.
(2) Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština DPUmH u skladu s odredbama čl. 15 t. 1, 2, 3. i 4. ovog Statuta.

Članak 31.                                                                                                                                                      (1) Upravni odbor predlaže usvajanje drugih pravnih akata i dokumenata DPUmH kada se utvrdi potreba za njihovim donošenjem.
(2) Upravni odbor priprema prijedlog i nacrt drugih pravnih akata DPUmH.
(3) Skupština DPUmH donosi Skupština DPUmH u skladu s odredbama čl. 15 t. 1, 2, 3. i 4. ovog Statuta.

 

IX. PEČAT

Članak 32.
(1) DPUmH posjeduje pečat. Pečat DPUmH kvadratnog oblika, stranice 4 cm, s ispisanim tekstom: DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI HERCEGOVINE MOSTAR.
(2) Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik DPUmH i drugi članovi DPUmH koje on ovlasti.

X. ZASTUPANJE

Članak 33.
(1) Predsjednik DPUmH zastupa i predstavlja DPUmH sukladno odredbama Zakona i ovog Statuta, te je ovlašteni potpisnik DPUmH.
Predsjednik DPUmH ovlašten je poduzimati pravne radnje u ime i za račun DPUmH u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.
(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednik DPUmH može, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje u pravnom postupku. Punomoćnik može zastupati DPUmH samo u granicama ovlasti iz punomoći.
Sadržaj i trajanje punomoći određuje predsjednik DPUmH pri njezinom izdavanju.
(3) O izdavanju punomoći predsjednik je dužan obavijestiti Upravni odbor DPUmH.

XI. PRESTANAK RADA DPUMH

Članak 34.
(1) DPUmH prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.
(2) Odluku o prestanku DPUmH donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
(3) O raspodjeli imovine, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka odlučuje Upravni odbor DPUmH.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE.

Članak 35.
(1) Statut DPUMH stupa na snagu s danom donošenja.

 

U Mostaru, 9. listopada 2014. Predsjednik/ca DPUmH

dr. Tatjana Mićević – Đurić

%d blogeri kao ovaj: